nEO_IMG_IMG_4535.jpg

當冬天的步伐急急追趕而來

你在顧影自憐的塘面上

喃喃地說些甚麼

風乍起

漣漪

漸形 漸離

飄動的柳絮

掀起一簾足音

揚起的思緒

仍停留在那年的角落

將所有的思念

栓在指間

你赤足

腰肢輕盈

紫色的長裙

搖擺成

在水一方

你獨舞的青春

流逝在年華裡

往事如煙

輕輕

 

nEO_IMG_IMG_4352.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7441.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4351.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4354.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4359.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4436.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4437.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4449.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4452.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4453.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4456.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4467.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4483.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4494.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4498.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4500.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4502.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4505.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4507.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4508.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4509.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4514.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4515.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4526.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4531.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4533.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4557.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4563.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4571.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4577.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4581.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4588.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4590.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4592.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4594.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4600.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4601.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7419.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7421.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7427.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7446.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7451.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7455.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7460.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7468.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7478.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7480.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7481.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7485.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7490.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7492.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7496.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7505.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7508.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7511.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7513.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7519.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7521.jpg

 

nEO_IMG_IMG_7524.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4485.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4506.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4524.jpg 

 

 

 

    sun 發表在 痞客邦 留言(27) 人氣()